Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Trừ Tịch Tác - Cao Thích        除夜作                  Trừ Tịch Tác
                 高適                            Cao Thích


旅館寒燈獨不眠     Lữ quán hàn đăng độc bất miên,
客心何事轉凄然     Khách tâm hà sự chuyển thê nhiên.
故鄉今夜思千里     Cố hương kim dạ tư thiên lý,
愁鬢明朝又一年     Sầu mấn minh triêu hựu nhất niên 

Dịch Nghĩa: Sáng Tác Trong Đêm Trừ Tịch
Nơi quán trọ vắng lạnh,bên ngọn đèn dầu đơn độc thật khó ngủ
Không biết khách có tâm sự gì mà lại buồn
Thì ra đêm nay khách nhớ đến quê cũ xa ngoài ngàn dậm

 Nỗi buồn giăng trắng mái đầu, vì sáng ra lại thêm một năm mới nữa


Dịch thơ : 
                     1  
Quán vắng trở trăn đèn một ngọn

Khách buồn man mác bởi vì đâu
Đêm nay nhớ lắm quê ngàn dậm
Mai sáng năm sang
bạc trắng đầu

                     2 
Đèn đơn quán lạnh khôn yên giấc  Tâm sự gì vương khách lại buồn  Ngàn dậm quê xưa Trừ Tịch nhớ  Sáng mai năm mới nỗi sầu tuôn 
                                  Quên Đi