Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp NK 62-69: Đoàn Ngọc Hoa

Ngọc Hoa 1969, Cây Phượng trước sân trường Tống Phước Hiệp

Ngọc Hoa và Bạn Oánh, hs nhất B1, năm 1969 Từ Úc về VN đến ngày14/12/2014

Ngọc Hoa, đập Đa Thiện Đà Lạt 1972

Ngọc Hoa trại Hướng Đạo toàn quốc năm 1970

Trước cửa lớp Nhất C

Ngọc Hoa, Đệ Tứ 1965-1966


Các bạn lớp Nhất C 1969

Các bạn Nhất C với cô chủ nhiệm Nguyễn Anh Cúc dạy Pháp văn.

Ảnh : Đoàn Ngọc Hoa