Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Trí - Dục phần 1

Huỳnh Bảo Đăng , 12 tuổi Học Sinh lớp 7.Ảnh được thực hiện vào đầu tháng 12 - 2014.

Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức