Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp nk 1962-1960 Lần 6: Phần 3


Thầy Tường, Thầy Quí, Thầy Ứng, Thầy Nhã, Thầy Thuận, Thầy Liêm.

Lệ Tuyết, Nga, thầy Tường, thầy Quí, thầy ứng, thầy Nhã,thầy Thuận, Mui, Xuân Mai.

Thầy Quí, thầy Ứng, thầy Nhã, thầy Thuận, thầy Liêm.


Mui, Thế Lang, Sương, Điệp (Bùi)

Tuyết Nga, Thế Lang, Sương, Điệp (Bùi).

Hiền, Định, Thu, Thành, Xuyên, Tuyến.

Nga, Thế Lang, Chí Thanh (đứng), Điệp (Bùi), Xuân Mai.

Đứng: Hồng, Mui, Lang.
Ngồi: thầy Quí, thầy Thuận, thầy Nhã.

Mời Xem Phần 4