Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Lê Thị Tuyết - CHS tống Phước Hiệp NK 62-69


Lê Thị Tuyết

 Giản Kim Dung và Tuyết Lê

Ngọc Sương, Bạch Tuyết và Tuyết Lê

Lê Thị Tuyết đứng giữa

60 năm cuộc đời

***
Hình ảnh: Lê Thị Tuyết

***