Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Nhớ Thằng Bạn

                Từ trái qua: Khuyên, Đức


Còn có mình tôi giữa phố đông 
Tiễn đưa bạn cũ xót xa lòng 
Cái thằng tháng trước vừa đi mãi(*) 
Em gái xứ ngoài hết đợi trông (**) 
Mới đó bên nhau cùng đấu láo 
Mà nay cách biệt khỏi chờ mong 
Vòng quay sinh tử nào ai thoát 
Ra biển về xuôi nước một dòng 
                          Quên Đi 

(*) Kỷ Khuyên - (**) Thuỷ em Khuyên ở Mỹ.

***