Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Thơ Xướng Hoạ Liên Hoàn: Nói Láo Mà Chơi


NÓI LÁO MÀ CHƠI

Rung đùi nói láo thử ...mà chơi !
Ai thích thì nghe...chả cấm cười
Đeo cánh chuồn chuồn thăm các bạn
Níu càng châu chấu viếng muôn nơi
Xuống sông chẻ củi về đun bếp
Lên núi gom mây lót nệm ngồi
Ứng cử ra làm Vua , Tổng Thống
Nếu mà trúng được....sướng như Trời !
                              SONG  QUANG

Nếu mà trúng được....sướng như Trời!
Lúc đó mặc tình hí hửng chơi
Gom góp bạc tiền từ chốn chốn
Vét vơ của cải khắp nơi nơi
Dù cho bao kẻ căm hờn khóc
Dẫu chỉ mình ên thoả mãn cười
Ai bảo mấy người tin khoác lác
Nay làm trâu ngựa để ta ngồi.
                          Quên Đi