Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Thơ Tranh : Điền Viên lạc 4


Nguyên Tác : Vương Duy
Dịch Thơ : Quên Đi
Tranh Thơ : Hữu Đức