Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Vĩnh Long Miền Tao Nhã

  
Đồng song xướng hoạ biết bao lần
Nối vận thơ đề kết nghĩa chân
Mỹ ý thảo từ đây phượng vũ
Đa tình cú pháp nọ hành vân
Thi đàn mặc khách chờ tri kỷ
Văn các bút nghiên lộ nét thần
Viễn khách bốn phương mời hội ngộ
Vĩnh Thành hoan hỉ đón tao nhân.
                                Quên Đi

***