Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Lâm Giang Tiên - Dương Thận    臨江仙.                     Lâm Giang Tiên
              楊慎                                      Dương Thận 

滾滾長江東逝水     Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy, 
浪花淘盡英雄         Lãng hoa đào tận anh hùng.
是非成敗轉頭空     Thị phi thành bại chuyển đầu không. 
青山依舊在             Thanh sơn y cựu tại,
幾度夕陽紅             Kỷ độ tịch dương hồng. 
白髮漁樵江渚上     Bạch phát ngư tiều giang chử thượng, 
慣看秋月春風         Quán khan thu nguyệt xuân phong. 
一壺濁酒喜相逢     Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
古今多少事             Cổ kim đa thiểu sự,
都付笑談中.            Đô phó tiếu đàm trung !

CHÚ THÍCH :   
1. ĐÔNG THỆ THỦY : THỆ là Mất, là Chết. THỆ THẾ 逝世 là Từ trần. Nên Đông Thệ Thủy 東逝水 là Nước chảy mất hút về hướng đông không trở lại.   
2. ĐÀO TẬN : là Đào thi hết, đào thi sạch sẽ không chừa ai cả.   
3. CHUYỂN ĐẦU : là Quay đầu nhìn lại, chỉ thời gian rất nhanh.    4. BẠCH PHÁT : Tóc trắng, chỉ người gìa.   
5. NGƯ TIỀU : là Ngư Ông và Tiều Phu,    
6. CHỬ : là Bãi nước, là Bến nước , là Cồn ở giữa sông.   
7. QUÁN KHAN : đã quen nhìn, đã thường thấy.   
8. THU NGUYỆT XUÂN PHONG : chỉ Thời gian lần lựa, hết thu nguyệt thì tới xuân phong và ngược lại.   
9. TRỌC TỬU : không phải là rượu dơ, mà là rượu thường của giới bình dân uống thường ngày, chưa được tinh chế chắc lọc.  
10. PHÓ : là Phó mặc, là mặc cho.
NGHĨA BÀI TỪ :

Sông Trường Giang sóng xô nước cuốn cuồn cuộn chảy về biển đông rồi không bao giờ còn trở lại nữa.
Cũng như biết bao anh hùng hào kiệt đều như hoa sóng kia tan biến biệt tăm và chịu đào thải theo dòng lịch sử.
Bất luận là thị hay phi, là đúng hay sai, là thành hay bại, trong chớp mắt quay  đầu nhìn lại thì đã không còn gì nữa.
Chỉ có núi xanh vẫn như cũ đứng trơ gan cùng tuế nguyệt và nắng chiều vẫn biết bao lần hồng lên rồi chợt tắt.
Những ông lão đốn củi và đánh bắt cá trên bến nước, họ đã quen rồi với thu nguyệt rồi lại xuân phong, thời gian cứ thế trôi đi.
Nên khi gặp nhau thì cứ cùng vui với nhau bên chung rượu lạt.
Biết bao nhiêu là chuyện lớn chuyện nhỏ trên đời nầy từ xưa đến nay.
Chẳng qua cũng chỉ là những chuyện nói cười trong lúc nhậu, là chuyện phiếm chuyện gẫu khi trà dư tửu hậu của người đời mà thôi !

Dịch Thơ:

         LÂM GIANG TIÊN

Trường giang cuồn cuộn nước về đông,         
Sóng xô đào thải hết anh hùng.         
Thị phi thành bại quay đầu : hết !         
Núi xanh vẫn còn đó,         
Bao lượt nắng chiều hồng.         
Ngư tiều đầu bạc trên sông nước,         
Đã quen rồi thu nguyệt với xuân phong,         
Một bầu rượu lạt thắm tình nồng,         
Xưa nay bao thế sự,         
Cười nói cũng như không !

Lục bát :             

       Trường Giang cuồn cuộn về đông,         
  Anh hùng như sóng theo dòng trôi xuôi.           
             Thị phi thành bại trên đời,         
        Quay đầu là hết núi đồi còn đây.             
        Núi xanh sừng sửng tháng ngày,         
 Hoàng hôn mấy lượt thêm dài hoàng hôn.             
            Ngư tiều đầu bạc ven thôn,         
Trên dòng sông nước vùi chôn tháng ngày.             
             Một bầu rượu lạt ngà say,         
         Cổ kim thế sự nào ai có lòng ?             
        Nói cười nhấp rượu như không !                        
                              Đỗ Chiêu Đức. 
***
Tiên Trên Bến Sông
 
Trường Giang sóng dữ cuộn xuôi đông,
Chiến sĩ anh hùng thác mạng vong.
Thành bại thị phi ai có biết,
Non xanh nước biếc nắng chiều hồng.

Tiều phu đốn củi nay đầu bạc,
Bắt cá ngư ông tóc trắng bông
Mấy độ xuân phong thu tuế nguyệt,
Bạn già cạn chén rượu ngon nồng.

Hàn huyên thế sự ngoài tai bỏ,
Say khướt cười khà rốt cuộc không !
Tam quốc ngày xưa nhiều dũng tướng,
Khổng Minh, Mã Ý thuộc nằm lòng...
                                Mai Xuân Thanh
***
             Từ : Khúc Sông Dài

          Sông dài nước đổ về đông
  Sóng xô vẫn cuộn anh hùng thải đi
             Còn gì phân rõ thị phi
Bại thành được mất cũng về biển khơi
        Núi xanh vẫn đứng giữa trời
Ráng hồng vẫn cuốn chiều trôi lặng lờ
           Ngư tiều bên bãi bạc phơ
  Thu đi xuân đến vẫn vơ tháng ngày
         Gặp nhau thù tạc cùng say
 Mặc cho thế sự loay hoay nhọc nhằn
    Có không … cười nói chả màng!
                 Nguyễn Đắc Thắng 170626
***
       Khúc Lâm Giang Tiên

Cuồn cuộn Trường Giang mãi xuôi đông
Anh hùng khác chi bọt sóng
Hơn thua sai đúng cũng bằng không
Non xanh vẫn như cũ
Mấy lượt ánh dương hồng
Trên bến tóc ngư tiều bạc trắng
Đã quen trăng gió xoay vòng
Rượu lạt một bầu vui gặp gỡ
Xưa nay bao nhiêu chuyện
Mặc kệ cứ đùa bông.
                              Quên Đi
***
Lâm Giang Tiên 

Hướng về đông Trường Giang cuồn cuộn
Sóng xô bao lớp anh hùng
Có sá chi đúng sai thành bại
Núi còn đó vẫn xanh
Ánh tà dương mấy độ
Ngư tìều trên bến phơi tóc trắng
Quá quen trăng gió vòng xoay
Mượn rượu đục mua vui gặp gỡ
Thế sự đời đã trải
Há cớ mãi có không! 
                   Kim Phượng
***
            Lâm Giang Tiên

Mải miết đông Trường Giang cuồn cuộn,
   Bao anh hùng sóng cuốn tan thương.
       Đúng sai, thành bại khói sương,
Non xanh còn đó, tà dương những chiều.
      Trên bến sông ngư tiều tóc trắng,
    Khi xuân nồng, khi ngắm trăng thu.
        Tương phùng rượu đục lu bù
 Nhẩn nha kim cổ, phàm phu khề khà .
                    Mailoc phỏng dịch.
***
    Bạn già trên bến sông

Sông mãi trôi hoài xuôi hướng đông
Vùi chôn bao số phận anh hùng
Đúng- sai, thành - bại đều tan biến
Núi vẫn còn xanh, nắng nhạt hồng
Đôi bạn ngư tiều không bận trí
Một chung rượu nhạt cứ xoay vòng
Khề khà câu chuyện trong trời dất
Tất cả qui về một chữ KHÔNG !
                          Phương Hà
***
     Vui Theo Sông Nước 

Sóng xô cuồn cuộn nước về đông,
Cuốn hết anh hùng lẫn chí hùng.
Thành bại đúng sai đều mất hút,
Thị phi đắc thất cũng thành không.
Ngư Tiều đôi bạn vui sông nước,
Trà rượu bao chung nhắp chuyển vòng.
Chiều tắt chiều tà chiều lại tắt,
Hoàng hôn biết mấy độ vương hồng !                      
                           Đỗ Chiêu Đức
***
    Tình bạn Ngư Tiều

Sông nào cũng chảy hướng về Đông
Số phận chôn đi lắm kẻ hung
Thành bại,khen chê do chính kiến
Đúng sai, tốt xấu kể như không
Ngư Tiều trà rượu cùng chung nhắp
Ôi bạn thay phiên cứ chuyển vòng
Trăng gió chuyện trò quên thế sự
Thời gian chẳng nhạt được tình hồng
                                songquang
***
        Chén rượu nồng

Cuồn cuộn Trường Giang xuống biển đông
Anh hùng hào kiệt xác phiêu bồng
Thị phi thành bại sai chưa đúng
Phải trái hơn thua được mất không    
Tuế nguyệt non xanh cây cỏ biếc
Thời gian mai sáng ánh dương hồng
Tiều phu ngư phủ quen thân lắm
Tri kỷ bên nhau chén rượu nồng
                  Mai Xuân Thanh
          Ngày 28 tháng 06 năm 2017
***