Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Thán Hoa - Đỗ Mục        嘆花                        Thán hoa
      
自是尋春去校遲     Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì       
不須惆悵怨芳時     Bất tu trù trướng oán phương thì         
狂風落盡深紅色     Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc     
綠葉成陰子滿枝     Lục diệp thành âm tử mãn chi     
                       杜牧                                               Đỗ Mục

Dịch Nghĩa

 
Than Thở Vì Hoa

Từ thuở ấy đi tìm hương xuân, nay tính lại thì đã muộn rồi,
Cũng đừng nên đau xót hờn giận mùa thơm.
Cơn gió dữ thổi rụng hết hoa màu hồng thắm,

Lá biếc trở nên um tùm, trái kết đầy cành.

Về bài thơ này, sách "Thái bình quảng ký" có ghi một câu chuyện như sau... Có một lần Đỗ Mục đi chơi ở Hồ Châu, gặp một cô bé rất xinh đẹp nhưng mới hơn mười tuổi. Đỗ bèn hẹn với mẹ cô bé rằng: "Đợi tôi mười năm, nếu tôi không về được thì hẵng gả cô bé". Mười bốn năm sau, Đỗ Mục mới về làm thứ sử Hồ Châu, cô bé đính ước ngày trước đã lấy chồng được ba năm, sinh hai con. Đỗ Mục than tiếc và làm bài thơ này. Câu chuyện trên vị tất đã có thật, nhưng bài thơ quả là mượn hoa để ví với người, là một giai tác thở than cho tình yêu không được toại nguyện.
(theo thivien.net)

Dịch Thơ
1/
Tìm xuân thuở trước nay đà lỡ
Chớ trách hương xưa chẳng đợi người
Gió dữ nổi lên hoa thắm rụng
Nay cành trĩu quả lá xanh tươi

2/
Trở lại tìm xuân đã lỡ làng
Đừng buồn sinh giận kẻ sang ngang
Gió đùa năm tháng hoa tươi rụng
Giờ lá cành xanh trái ngập tràn.
                                   Quên Đi