Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Bóng Cùng Tôi


 
Bóng Cùng Tôi 

Tim tôi nhốt bóng một người 
Tim ai có thở nhịp đời cùng chia? 
Nhỡ mai bóng khuất chia lìa 
Thái lai tôi bóng cùng dìa một nơi 
                        Kim Oanh   

*** 
Các Bài Hoạ

Chỉ Một Thôi 

Mặc dù quen cũng vài người 
Nhưng duy chỉ một bạn đời sẻ chia 
Đôi chim chấp cánh chẳng lìa 
Chàng đâu thiếp đó ta dìa chung nơi 
                                 Quên Đi   
*** 
Bóng Chung 
Từ lâu bóng của hai người 
Đã hoà nhập một cả đời khó chia 
Một người dù đã xa lìa 
Bóng chung vẫn mãi đi dìa cùng nơi 
                             Phương Hà   
*** 
Như Hình Với Bóng 
Mình ơi chung bóng nợ người  
May duyên rủi phận nghiệp đời lỡ chia 
Đói no ấm lạnh chẳng lìa Như chim liền cánh ta dìa chung nơi 
                Mai Xuân Thanh 
             Ngày 30 tháng 04 năm 2017 
*** 
Bóng Và Ta 
Vườn thu trăng dõi bóng người 
Ngỡ ngàng tỉnh mộng nẻo đời rẻ chia 
Tìm nhau tìm cõi xa lìa 
Đớn đau ta bóng đi dià mỗi nơi 
                    Kim Phượng   
*** 
 Thuận Lẽ Tự Nhiên 
Đành sao nhốt lấy bóng người, 
Vô thường vốn dĩ cuộc đời hợp, chia. 
Dù cho sau trước xa lìa, 
Trăm năm rồi cũng cùng dìa một nơi! 
                      Đỗ Chiêu Đức 
***  
Bài Cảm Tác: 
Bóng Ta & Em 
Làm sao nhốt được bóng người! 
Để còn có thể biển đời xẻ chia 
Mai sau dù cách xa lìa 
Vì tôi là bóng khó dìa bên em 
               Song Quang
 ***   
Lầu Hạc

Đời tôi chỉ có một người
Hạc vàng đôi bóng ngàn đời khó chia.
Nhỡ khi một cánh hạc lìa
Lầu không man mác, mây dìa nghìn thu.

                                         Mailoc
***