Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Thanh Minh - Đỗ Mục           Thanh Minh                                      清明
                           Đỗ Mục                                   杜牧                                            
Thanh minh thời tiết vũ phân phân         清明時節雨纷纷
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn       路上行人欲断魂
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?                      借問酒家何處有?
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa Thôn !      牧童遥指杏花村!


Dịch Nghĩa:

Tiết Thanh Minh mà lại mưa lất phất
Khiến khách đi trên đường lòng buồn vô hạn
Nên tìm dọ hỏi nơi nào có quán rượu.
Những đưa trẻ chăn thú trên đồng chỉ về hướng thôn Hạnh Hoa ở đằng xa.

Dịch Thơ:

            Thanh Minh

Thời tiết Thanh Minh lất phất mưa,
Trên đường lữ khách muốn say sưa.
Rượu ngon ướm hỏi nơi đâu bán ?
Xóm Hạnh mục đồng chỉ trỏ thưa !
                         Đỗ Chiêu Đức
***
          Thanh Minh
Tảo mộ mưa bay lất phất đầy,
Thanh Minh lữ khách tửu đâu đây.
Rượu ngon tìm quán nơi nào nhỉ ?
Quán Hạnh Hoa Thôn mục tử này !
                  Mai Xuân Thanh
***
              Thanh Minh

Thanh Minh lất phất bụi mưa bay
Lòng khách trên đường não nuột thay
Hỏi trẻ có nơi nào bán rượu
Xa xa Thôn Hạnh trả lời ngay.
                               Quên Đi
***
             Thanh minh

Mưa bay lất phất tiết thanh minh
Lữ khách đường xa rượu cạn bình
Ướm hỏi mục đồng đâu tửu quán
Hạnh Hoa Thôn ấy nhớ đinh ninh.
                               Phương Hà
***
            Thanh Minh 

Thanh minh lất phất bụi mưa rơi
Lữ khách sầu dâng dạ rối bời
Dọ hỏi nơi đâu là quán rượu 
Xa xa Thôn Hạnh trẻ đáp lời 
                      Kim Oanh
***
         Thanh Minh

Tiết thanh  minh trong làn mưa bụi,
Khách trên đường lủi thủi buồn đau.
Gần đây có quán rượu nào ?
Mục đồng tay trỏ đường vào Hạnh thôn.
                        Mailoc phỏng dịch
***
              Thanh Minh

Tiết Thanh Minh lạnh làn mưa bụi
Khách lội đường xa chạnh buốt hồn
Rượu sưởi lòng cầu tìm đến quán
Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn
                               Kim Phượng
 ***