Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Lối Thoát


Lối Thoát ...

Vượt thoát nghìn cân sợi tóc treo,
Chân run gối mỏi cố leo trèo.
Xuyên rừng lao thác luôn lo lắng,
Vượt núi lên đồi vẫn đói meo.
Bỉ cực qua truông còn sợ hãi,
Thái lai xuống dốc hết buồn teo.
Tưởng rằng hải ngoại không ai giúp,
Vả lại cưu mang sống chẳng nghèo !
                         Mai Xuân Thanh
                Ngày 19 tháng 03 năm 2017 

Các Bài Hoạ 

       Bít Lối

Đao kia chẳng biết kẻ nào treo
Muốn mở lây quây chẳng dám trèo
Tháng lại ngày qua chờ đến mốc
Năm tàn câu hứa đã lên meo
Làm sao tháo bỏ thông đường sáng
Cứ để như vầy chắc ruột teo
Lối bít còn mong chi tiến được
Ù lì một chỗ chỉ ôm nghèo
                                Quên Đi 
***
         Phận Nghèo

Nồi cơm lót bụng lửng lơ treo
Đói rã cho nên phải cố trèo
Chót vót leo dừa tay chặt bám
Chênh chao vượt suối dạ run teo
Lên nương xuống ruộng chân trầy xước
Đội nắng dầm mưa da mốc meo
Vất vả lo toan vì cuộc sống
Một đời khổ nhọc vẫn luôn nghèo
                            Phương Hà
***
                Y Đề

Thất nghiệp như là bản án treo
Gối rơm biết phận dám đâu trèo
Khéo tay ế khách nghề ba trợn
Rỗng túi giàu tình cái khỉ meo !
Ăn chực cơm chùa lo bụng lớn
Làm thuê ông Phật khỏi thần teo
Tìm đâu lối thoát chi cho mệt
"Tròi trọi mình không" để thật nghèo !
                       Cao Linh Tử
***