Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Rượu Sầu


Phải chăng nhờ tửu phá sầu
Lời yêu chi nữa những câu muộn màng
Trách ai nỡ vội sang ngang
Ta như xác pháo vỡ tan đoạn trường
Mộng tình khi vẫn còn vương
Sao em quay gót đổi đường ái ân
Đau lòng hai chữ cân phân
Khối sầu mượn rượu bao lần chẳng nguôi.
                                     Quên Đi