Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Điệp Lê Đãi Tiệc Chay và Đại Diện Các Bạn Thăm Thầy

Đúng 11 giờ trưa ngày 22/3/2017, nhân Ngọc Em về  Vĩnh long, Điệp Lê tổ chức bữa cơm chay đãi các Bạn. Hiên diện có các bạn Sanh, Thơ, Duyên, Khải (Hoàng), Khánh, Thu, Dũng, Ngọc Em, Khải (Dương) và Đức.

Khánh, Thu, Sanh. 


Duyên, Thơ, Dũng, Ngọc Em

Khải (Hoàng), Điệp Lê, Khánh, Thu.

Dũng, Ngọc Em, Khải Dương), Khải (Hoàng) , Thu. 


Điệp Lê, Khánh, Thu, Sanh.


Một điều thật thú vị, khi trong bàn tiệc có hai Hậu nhận dòng dõi của Tây Sơn do tôi giới thiệu để nhìn Bà Con.
Đó là Trần Ngọc Em dòng dõi của Bắc Bình Vương Quang Trung Nguyễn Huệ, và Lê Ngọc Điệp dòng dõi của Đông Định Vương Nguyễn Lữ. Hiện Sử sách vẫn chưa thống nhất giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ ai là anh. Tuy nhiên đa số đồng ý Nguyễn Huệ là anh.
Theo Trần Ngọc Em, không hiểu vì lý do gì mà hậu nhân hai nhà đều cải thành họ Lê, mà không phải họ nào khác. Tất cả anh chị em của Ngọc Em cũng họ Lê, chỉ có Ngọc Em mang họ Trần của Mẹ. Cũng theo Ngọc Em, dòng dõi của Nguyên Huệ còn rất ít hiện ở Bình Định Quãng Ngãi chớ không nhiều như dòng dõi của Nguyễn Lữ ở cả Miền Nam.

Gần cuối buổi tiệc Ngọc Em có hỏi tôi về các Thầy cũ, đồng thời nhờ chúng tôi gởi tặng các Thầy chút ít gọi là. Ngay trong ngày, Điệp (Lê), Thơ, Duyên, đại diện các Bạn CHS Tống Phước Hiệp nk 62-69 trao số tiền của Trần Ngọc Em gởi tặng các Thầy,


 Thầy Lê Quan Liêm.

 Thầy Hồ Văn Thuận.

Thầy Lê Tương Ứng bệnh hơn năm nay.


Do cửa rào nhà Thầy Quí khoá lại, các bạn không thể vào trao số tiền của Ngọc Em gởi tặng (sẽ gởi sau) nên chưa có hình.

Hình ảnh: Huỳnh Hữu Đức - Lê Ngọc Điệp.