Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Xướng Hoạ: Tri Ân Khúc

                    
           Tri Ân Khúc                             Mong Tương Ngộ
                        Bài Thơ Xướng                                               Bài Thơ Hoạ

Chẳng phải ba hoa để dáo đầu                   Tương giao ấn tượng buồi ban đầu
Tân binh,Thái mỗ kính đôi câu                   Khách sáo chi nhiều dẫu một câu
Chúc huynh mọi sự tròn mơ ước                "Thơ Thẩn" vườn đây luôn mở cổng
Mong tỷ trăm khâu đạt sở cầu                   "Email" web nọ mãi là cầu
Cảm tạ-ra điều- thời chẳng đặng                Thi ca mấy vận tìm nơi trải
Góp vui-chiếu lệ-hổng xong đâu                 Tri kỷ bao người ở chốn đâu
Thế nên mạn phép chư bằng hữu                Nếu có dịp nào ta gặp gỡ
Giúp đệ tham gia,mõ…trống chầu.             Tin rằng ắt sẽ uống vài chầu.
...                                                                ...
Giúp đệ tham gia,mõ…trống chầu              Tin rằng ắt sẽ uống vài chầu.
Xóa đi trong trí chuyện đâu đâu                 Chén bạn chén bè chẳng né đâu
Ấy ngày gẫy súng,không tròn mộng            Loại đế sủi tăm tìm cũng dể
Nay tuổi về hưu,chẳng đạt cầu…                Lóc đồng nướng chín đạt yêu cầu
Nam Quan,Bản Giốc mong ngoạn cảnh      Rượu kia nước Mỹ e khó kiếm
Đồng Tháp,Hương Giang tới buông câu     Còn cá Miền Tây thoải mái câu
Cho thân phấn chấn tâm thanh thản           Chuyện nói giống như là cổ tích
Đó nguyện của  Huy tự buổi đầu.               Nhưng mình mong có được lần đầu
                   Thái Huy,7-29-15                                    Quên Đi 30-7-2015

Các Bài Thơ Hoạ Khác:

    Mừng Bạn Thái Huy

Đường đi khởi sự phút ban đầu
Khách sáo không màng dẫu mấy câu
Hãy cứ chan hòa như sở nguyện
Nào đang diễn tập để yêu cầu
Tình trao ướm gửi người chung chịu
Ý hợp khơi tìm bạn dễ đâu
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Ngày sau hội ngộ góp thêm chầu!
...
Ngày sau hội ngộ góp thêm chầu!
Đồng Tháp tuy nghèo chẳng né đâu
Thăm thú miền quê lê xuống ruộng
Nhìn trời sông nước bước lên cầu
Rượu sen thơm phức bừng hương nếp
Bè cá xúc liền khỏi lưới câu
Chuyện rất bình thường không khách khí
Ra sao mời đến thử lần đầu!
                           Nguyễn Đắc Thắng
                                  20150731
---
Họa Vận:

   Mừng Bạn Mới Thái Huy

Nhập môn cất tiếng dạo ban đầu
Năm vận tròn vo cả tám câu
Khiêm nhượng dữ thần xin chớ ước
Đủ đầy quá cỡ có chi cầu
Xàng Xê nhịp ngoại chơi còn đặng
Vọng Cổ hơi dài xuống khó đâu
Vui vẻ tự nhiên như cố hữu
Mừng anh hợp sức để xây chầu.
                      Cao Linh Tử
                        30/7/2015


         Mừng Bạn Thái Huy

Chẳng cần khách sáo để mào đầu, 
 Chào đón mừng nhau chỉ một câu! 
 Bạn hãy tự nhiên như cố cựu, 
 Tôi không kiểu cách chẳng yêu cầu. 
 Năm châu bè bạn mong tương ngộ, 
 Bốn biển anh em dễ gặp đâu! 
 Rồi một ngày kia cùng xướng họa, 
 Trống chầu mặc sức gỏ nên...chầu!
                      Đỗ Chiêu Đức