Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Đôc Ẩm Trăng


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Hữu Đức