Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Thăm Quên Đi

Anh Hữu Đức, Anh Trương Văn Phú, Anh Cao Linh Tử, Anh Đắc Thắng
Tin bạn bệnh nhiều vội đến thăm
Một lần gặp mặt mới an tâm
Bắt tay lắc lắc nghe còn mạnh
Ngóng cổ đơ đơ ngỡ fết-sần(*)
Vui mừng hí hố tình thân thích
Say kể bông lung thuở nhọc nhằn
Xin cám ơn trời đùa tí chút
Mảnh Vườn Thơ Thẩn vẫn đầy trăng.

Nguyễn Đắc Thắng

20150520
(*) Fashion=thời trang
Hình Ảnh: Trương Văn Phú

* * *

Bài Họa: Đáp Lời Đắc Thắng

Mừng thay Đắc Thắng ghé qua thăm
Cố nén cơn đau bạn vững tâm
Gặp mặt lần đầu sao khoái khoái
Miệng cười chẳng ngớt hết sần sần
Thi phú mang ra cùng rổn rảng
Nghĩa tình đầy đặng khỏi cằn nhằn
Vui nầy có được nhờ trang mạng
Cảm tạ Vườn Thơ sáng mãi trăng

Quên Đi