Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Tiễn Nguyễn Kỹ Khuyên Lần Cuối Phần 2
Tro Cốt của Khuyên

Hết Phần 2

Hình ảnh : Huỳnh Hữu Đức

***