Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Thi Kệ: Nguyện


Thơ: Hồng Điệp
Tranh Thơ: Hữu Đức