Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Phù Dung Lâu Tống Tân Tiệm - Vương Xương Linh 芙蓉樓送辛漸
              
王昌齡
寒雨連江夜入吳
平明送客楚山孤
洛陽親友如相問
一片冰心在玉壺

Phù Dung Lâu Tống Tân Tiệm
Vương Xương Linh  (698  -  756)

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô
Bình minh tống khách Sở sơn cô
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ

Dịch Xuôi : Tiễn Tân Tiệm Trên Lầu Phù Dung
PKT  (04/05/2015)

Đêm đến đất Ngô vào lúc mưa lạnh sông lũ
Sáng ngày núi Sở chơ vơ lại chứng kiến cảnh tiễn khách đi
Bạn xưa ở Lạc Dương nếu có ai thăm hỏi
Xin thưa vẫn nguyên vẹn một tấm lòng trong sáng như băng tuyết trong bình ngọc 

Nhất Phiến Băng Tâm (Bài 1)
PKT 04/05/2015

Đêm Ngô sông lũ mưa chào đón ,
Sáng Sở núi buồn nắng tiễn đưa .
Phố cũ bạn xưa ai hỏi đến ,
Lòng tôi băng tuyết vẫn như xưa .

Nhất Phiến Băng Tâm (Bài 2)
PKT 04/05/2015

Đêm Ngô mưa lạnh đón ,
Sáng Sở núi buồn đưa .
Bạn cũ còn thăm hỏi ,
Lòng quê vẫn tuyết xưa .

LờI Thêm : Một đời gốc bật , đêm Ngô sáng Sở , nghĩ mình nhờ phúc đức cha ông , vẫn còn giữ được tấm lòng quê  chơn chất để lại cho con cháu , nghĩ cũng đã là may mắn lắm rồi . Cầu chúc an lành cho mọi người thân quí và, cho các con các cháu yêu dấu. PKT 04/05/2014 (Kỷ niệm ngày giỗ Ông Nội lần thứ 40)
           Tri KhacPham
***
Phù Dung Lầu Tiễn Tân Tiệm

Sông Ngô đêm đến giăng mưa lạnh
Núi Sở sáng buồn tiễn bạn Tân
Như đến Lạc Dương ai có hỏi
Rằng đây quạnh quẽ chỉ đơn thân.
                             Quên Đi
***
Lầu Phù Dung Tiễn Tân Tiệm

Sông Ngô mưa lũ đón chào anh,
Núi Sở nắng hanh tạm biệt nhanh.
Nhắn hỏi Lạc Dương tình cố hữu,
Lòng tôi băng tuyết vẫn chân thành.
                     Mai Xuân Thanh
             Ngày 05 tháng 04 năm 2015
***
   Lầu Phù Dung Tiễn Tân Tiệm

Đêm tới Ngô mưa sông giá lạnh ,
Núi Sở buồn tiễn khách , bình minh .
Lạc Dương bạn hỏi về mình ,
Lòng ta băng tuyết gương trinh ngọc hồ .
                             Mailoc
***
 Phù Dung Lầu Tiễn Tân Tiệm

Đến Ngô sông lũ đêm mưa lạnh
Rời Sở núi buồn sáng tiễn chân
Bạn cũ Lạc Dương ai mấy hỏi
Lòng đây băng tuyết vẹn tâm thân
                               Kim Phượng
***
Lầu Phù Dung Tiễn Tân Tiệm

Mưa lạnh tràn sông đêm tới Ngô
Sớm đưa khách đến núi đơn côi
Đô thành bạn hữu có hỏi tới
Tuyết sạch lòng trong vẫn giữ thôi

                         Chân Diện Mục

***
      Nhất Phiến Băng Tâm
 
Đêm Ngô chào đón cảnh mưa dầm 
Sáng Sở tiễn đưa lệ khóc thầm 
Bè bạn Lạc Dương ai có hỏi 
Lòng ta giữ vẹn phiến băng tâm.
                Nguyễn Đắc Thắng
                          20150411

***
Đưa Tân Tiệm Ở Lầu Phù Dung

Đến Ngô lúc đêm mưa sông lạnh,
Núi Sở buồn tiễn bạn sớm mai,
Lạc Dương thân hữu đoái hoài,
Tấm lòng băng tuyết rượu cay một bình !

                                Đỗ Chiêu Đức

***
Tiễn Bạn Tân Tiệm Trên Lầu Phù dung
 

Mưa lạnh đầy sông, tối đến Ngô; 
Sáng ra, tiễn khách Sở non cô. 
Lạc Dương, bạn hữu như thăm hỏi : 
Một mảnh lòng trinh dưới ngọc hồ. 
                            Danh Hữu dịch