Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Người Gieo Mộng


Thơ: Quên Đi 
Tranh Thơ: Hữu Đức