Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Lễ Chùa Rằm Tháng Giêng Ất Mùi 2015 (Phần Cuối) Liên, y phục đen đang chắp tay nơi bìa phải của ảnh.


 Sanh, y phục bông đang trộn gỏi nơi nhà bếp của Chùa.

 Điệp Lê, áo xanh lá cây đậm, đang chắp tay, bìa trái của ảnh.

 Cơm chay đã sẵn.

 Xuân xôm tụ. Nào cùng ăn.


Hết 

Hình Ảnh: Huỳnh Hữu Đức