Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Xướng Hoạ: Ất Mùi Vịnh Dê

Bài Xướng
 

Đứng hàng thứ tám thuộc chi Mùi,
Nổi tiếng Ông Thầy, tính thích vui.
Quỵ nhũ xưa nay danh hiếu tử,
Tế thần Âu Á vật thay người.
Treo dê bán chó bao tên bợm,
Bịt mắt bắt dê lắm đứa chơi.
Thui, lẩu, cà-ri, đều khoái khẩu,
Ngọc dương truyền giống tốt cho đời !
 

                                   Đỗ Chiêu Đức
***
Các Bài Hoạ  
             Tuổi Mùi
Bác ấy tổ sư chính tuổi Mùi ,
Tánh nào tật nấy cứ ham vui .
Nói năng đon đả trơ trơ mặt ,
Cười cợt ga-lăn * lao láo người .
Mỹ nữ cừu non luôn mộng ảo ,
"Ông Thầy" dê cụ vẫn trò chơi .
Năm nay ráng kiếm thằng Cu tí ,
Giống tốt làm ăn khỏe một đời .
                             Mailoc 
(*) galant
***
  Món Lẫu Dê Phổ Thông
Ba lăm nổi cộm lọai dê Mùi,
Món nhậu dê thui ắt phải vui.
Bữa tiệc sơn dương ăn khóai khẩu,
Cổ bàn lễ vật của thay người.
Đầu dê phỉnh gạt người mê lẫu,
Chó bán lừa ai bịt mắt chơi.
Tìm kiếm ngọc dương ăn bổ thận,
Cà ri dê  với bún quên đời.
                   Mai Xuân Thanh
      Ngày 10 tháng 12 năm 2014
***
Rằng Dê Cũng Lắm Công Phu
Lúc mới sinh ra chẳng tuổi Mùi
Nhưng vì cái tánh thích vui vui
Tập tành lẽo đẽo theo sau gái
Giở thói be he học ở người
Cứ tưởng chuyện nầy coi đáng ghét
Thiệt ra đây há phải trò chơi
Thép kia tôi luyện càng thêm tốt
Không chịu dê sao kiếm bạn đời?
                                   Quên Đi
***
          Xem Tuổi
1
(Hoạ theo Niêm Thông Dụng)
Tam hạp bày chi Hợi Mẹo Mùi
Lời ra khắc khẩu lấy gì vui
Ly hôn cũng bởi thầy coi tuổi
Gãy gánh vì bao sách dọa người
Quả nọ nhân kia chiêu có cảm
Nồi nào vung nấy thích thì chơi
Mã đề dương cước anh hùng tận
Cụ Trạng còn linh đến mấy đời ?
2
(Hoạ Theo Luật Niêm Khác)
Tam hạp bày chi Hợi Mẹo Mùi
Lời ra khắc khẩu lấy gì vui
Ly hôn cũng bởi thầy coi tuổi
Gãy gánh vì bao sách dọa người
Nhân nào quả nấy chiêu thì cảm
Tính nọ tình này thích cứ chơi
Mã đề dương cước anh hùng tận
Cụ Trạng còn linh đến mấy đời ?
                          Cao Linh Tử
                            12/12/2014