Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Thơ Vui Ông ĐồÔng Đồ vẫn chưa lợi
Ai muốn đợi thì đợi
Ai không đợi thì thôi
Ông Đồ vẫn chưa lợi.
              

          Ông Đồ đến bên đường
          Ai muốn thương thì thương
          Ai không thương cũng được

          Ông Đồ đến bên đường
Ông Đồ đang bực dọc
Ai muốn chọc thì chọc
Ai không chọc thì thôi
Ông Đồ đang bực dọc

          Ông Đồ còn ngồi đó
          Ai muốn ngó thì ngó
          Ai không ngó thì thôi
          Ông Đồ còn ngồi đó.
Ông Đồ vẫn ngồi đây
Ai muốn gây thì gây
Ai không gây thì tốt
Ông Đồ vẫn còn đây

                
Quên Đi