Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Tho Tranh: Tống Táo Thi

Nguyên Tác: Khuyết Danh 
Dịch Thơ: Quên Đi
Tranh Thơ Hữu Đức