Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Thơ Tranh : Nén Hương 30 Tết


Thơ : Quên Đi
Tranh Thơ : Hữu Đức