Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Xướng Hoạ Lục Bát : Đường Quê Nẻo Nhớ

Đường Quê Nẻo Nhớ
Quê hương xa khuất chân trời 
Hỏi người năm cũ nẻo đời yên vui 
Cổ Chiên sóng nước bồi hồi 
Mượn nhờ cây trái cạnh ngồi bên nhau 
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào 
Cảnh xưa thiếu bóng xôn xao một thời 
Mượn thơ tỏ rõ đôi lời 
Đường quê nẻo nhớ ... ời người xưa 
                               Kim Phượng

Các Bài Hoạ

Dạt Dào
Người xưa mãi tận phương trời
Gieo chi thương nhớ cho đời quên vui
Nghe tim chao động từng hồi
Ngỡ rằng ai đó đang ngồi cạnh nhau
Bao thu tình vẫn dào dào
Bóng hình năm cũ xuyến xao bao thời
Tiếc vì giữ kín một lời
Để giờ tơ tưởng ơi ời dáng xưa. 
                            Quên Đi


Về Quê Tìm Bạn
Bên nầy chỉ thấy chân trời,
Đại dương cách trở, biết đời có vui !
Sóng xao sông nước bồi hồi,
Cổ Chiên cây trái ghe ngồi dưa nhau.
Thương ai thầm nhớ dạt dào, 
Thuyền xuôi khuất nẻo nôn nao một thời. 
Tấm lòng tỏ cạn đôi lời, 
Về quê tìm gặp... ới ời bạn xưa ! 
                      Mai Xuân Thanh