Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Mừng Sinh Nhật Hoàng Thị Thơ-CHS Tống Phước Hiệp Từ trái sang phải: Khải (Dương), Điệp Lê, Chí Thanh, Điệp Bùi, Thơ.


 Chí Thanh, Điệp (Bùi), Thơ, Duyên


Trái sang phải:  Điệp (Bùi), Duyên, Chí Thanh, Thơ, Điệp (Lê).Khai (đứng sau Điệp Lê), Khải (Dương), Xuân, Đức.

Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức