Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Một Cõi Đi Về

Sống gởi thác về lẽ tự nhiên
Cũng bình thường lá rụng công viên.
Hoa trôi bèo dạt theo dòng nước,
Gió cuốn vàng khô rớt mái hiên.

Sức yếu bệnh đau nằm rũ liệt,
Trên giường thoi thóp thở không yên.
Dầu thăm hỏi xác thân tàn kiệt,
Hấp hối tùy duyên xót bạn hiền.

Vô thường cõi tạm cũng ra đi,
Tha thiết gì đâu tất đến kỳ.
Phú quý bần hàn ôi tuyệt vọng !
Giàu sang danh lợi chẳng còn chi !
                     Mai Xuân Thanh