Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Xướng Hoạ : Ẩn DậtBài Xướng

               Ẩn Dật
 
CÀN qua gió bụi nhuộm thêm sầu
Áo rách vẫn còn KHẢM dạ châu
Ngược gió lỏi luồn  mà chạy CẤN
Xa nơi CHẤN động để ngồi câu
Nuôi thân gạo TỐN ngày hai bữa
Dưỡng khí thân LY tháng một chầu
KHÔN dại thường lên voi xuống chó
Tôi ĐOÀI mạc kiếp được gì đâu ?
                          Cao Linh Tử
                            13/11/2014
 Bài Hoạ

              Bát Tiên (1)
Lộn xác ăn xin Thiết Quải sầu (2)
Tiên Cô rực rỡ tựa minh châu
Hàn Tương truyền sấm khuyên ông chú (3)
Trương Quả tướng người giống lão câu
Lam Thái trẻ trung hay nhảy múa
Chung Ly quan lớn chán đi chầu
Hoàng thân Quốc Cữu không màng đến
Chó cắn Đồng Tân chẳng có đâu.(4)
                                  Quên Đi

- (1) Bát Tiên gồm : Lý Thiết Quải, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử, Trương Quả Lão, Lam Thái Hoà, Hớn Chung Ly, Tào Quốc Cữu, Lã Đồng Ta6n.
- (2) Lý Thiết Quảy xuất hồn đi gặp Lão Tử, căn dặn học trò quá 7 ngày mới được chôn. Nhưng vì mẹ bệnh nặng nên người học trò phải chôn sớm. Khi hồn Thiết Quảy về không thấy xác, đành phải nhập vào xác ăn mày bị chết đói.
- (3) Hàn Tương Tử khuyên chú là Hàn Dũ đi tu đạo. Nhưng Hàn Dũ chê mê tín. Hàn Tương mới tặng cho Hàn Vũ 2 câu thơ :
Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại (Mây giăng Tần Lĩnh nhà nơi đâu)
Tuyết ủng Vân Quan mã bất tiền ( Tuyết phủ Vân Quan ngựa không đi tới được)
Hàn Dũ không hiểu. Sau đi nhậm chức ở Triều Châu đếm Lam Quan thì gặp cảnh y như 2 câu thơ trên. Bấy giờ mới hiểu ra.
- (4) - Câu " Cẩu Yểu Lữ Đồng Tân" dựa vào câu chuyện của Cẩu Yểu và Lã Đồng Tân, ý nói không biết lòng người tốt, nghĩ xấu cho lòng tốt của người khác. Vì chữ Cẩu Yểu đồng âm với "cẩu giảo" (chó cắn) nên truyền tới truyền lui thành ra "Chó cắn Lữ Đồng Tân"