Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Trí - Dục phần 2

Huỳnh Bảo Đăng 12 tuổi Học Sinh lớp 7

Ảnh được thực hiện vào đầu tháng 12-2014.

Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức