Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Trí - Dục Phần cuối

Huỳnh Bảo Đăng, 12 tuổi Học Sinh lớp 7
Ảnh được thực hiện vào đầu tháng 12 - 2014

Hết 

Hình Ảnh Huỳnh Hữu Đức