Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Nét Ấu Thơ - Phần 2

Huỳnh Bảo Long - 22 tháng tuổi


Những ảnh được thực hiện vào cuối tháng 11 - 2014

Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức