Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Nét Ấu Thơ. Phần 1

Huỳnh Bảo Long : 21 tháng tuổi
Những ảnh trên được thực hiện vào các ngày đầu tháng 11/2014.

 Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức