Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Thơ Tranh Cõi Phật


Thơ : Quên Đi
Tranh Thơ : Hữu Đức